DOTACJE

LOGO.png

Tytuł projektu: Zinwentaryzowany system zabezpieczenia wykopów ścianką segmentową w zróżnicowanych warunkach geotechnicznych w oparciu o sondowania statyczne lub dynamiczne wraz z opracowanym kalkulatorem (nomogramem).

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, opisany został we wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0881/20-00.

 

Celem projektu jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej, poprzez stworzenie znormalizowanych rozwiązań zabezpieczania wykopów z wykorzystaniem technologii ściany segmentowej dla różnorodnych warunków geologicznych i hydrogeologicznych oraz katalogu rozwiązań przy pomocy narzędzi informatycznych.

 

Okres realizacji: 19.06.2020 r. – 18.10.2022 r.
Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych: 18 306 729,43 zł, z czego:
a) Kwota dofinansowania: 10 337 854,91 zł

  • Badania przemysłowe: 7 610 012,40 zł

  • Prace rozwojowe: 1 2 569 018,98 zł

  • Pomoc de minimis: 158 823,53 zł

b) Wkład własny: 7 968 874,52 zł