top of page
Obraz10.jpg

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
CZAJKA"

WARSZAWA

W ramach tego zadania istniejące urządzenia i procesy technologiczne zastąpiono nowymi, bardziej wydajnymi oraz spełniającymi współczesne standardy jakościowe gospodarowania ściekami. By ograniczyć ilość odpadów, powstała Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, która pozwala ponad 10-krotnie zmniejszyć ilość produkowanych odpadów: z 200 tys. ton/rok do około 20 tys. ton/rok.

Obraz11.jpg

STACJA UZDATNIANIA WODY „PRAGA"

WARSZAWA

W ramach projektu wykonano adaptację budynku filtrów pospiesznych, budowę pompowni pośredniej, budynku ozonowania pośredniego i filtrów węglowych, budynku technologicznego i budynku biurowego, magazynu tlenu, modernizację chlorowni, uzbrojenie terenu oraz zagospodarowanie terenu. Ukończona modernizacja umożliwiła zmniejszenie dawek dwutlenku chloru oraz całkowitą rezygnację z chloru stosowanego do dezynfekcji wody.

Obraz12_edited.jpg

KOLEKTORY GŁÓWNE PASMA PRUSZKOWSKIEGO

PRUSZKÓW

W ramach realizacji zaprojektowano oraz wykonano renowację czterech głównych kolektorów, zlokalizowanych na terenie Pruszkowa i Warszawy, wraz z komorami kanalizacyjnymi metodą reliningu. Łączna długość kolektorów poddanych renowacji wynosi około 10 km. Wykonano także renowację 235 studni i komór kanalizacyjnych metodą chemii budowlanej, a renowację metodą CIPP - około 2 km przyłączy kanalizacyjnych. W ramach zamówienia zagospodarowano również teren planowanej inwestycji i przywrócono go do stanu pierwotnego.

Pruszków.jpg

SIEC WODOCIĄGOWA

ORAZ KANALIZACJA SANITARNA

RADOM

Realizacja kontraktu obejmowała budowę nowej sieci wodociągowej w 4 dzielnicach miasta oraz modernizację sieci już istniejącej. Wybudowano i zmodernizowana została również kanalizację sanitarną w 5 dzielnicach. Roboty przeprowadzono w technologii wykopu otwartego oraz technologii przewiertu sterowanego. Po zakończeniu prac związanych z instalacją rur, dokonano odtworzenia dróg gruntowych i asfaltowych.

31-radom-os-1-jpg-lq_5D3_1920.jpg
bottom of page